Privacy Policy
Írta: Nyugat-európai, amerikai, japán és mediterrán kertek   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Magyar / Hungarian

Adatvédelmi Nyilatkozat – http://www.platankert.com - http://www.kert-tervezes.hu/
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a Neu-Man Kft. (6727, Szeged, Lőwy Sándor utca 19.) (Üzemeltető)

által üzemeltetett, a http://www.platankert.com és http://www.kert-tervezes.hu/ doménnéven és aldoménjein elérhető weboldalak és szolgáltatások (együttesen:

Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó

tájékoztatást. A Szolgáltatás technikai hátterét az Üzemeltető biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését

maga végzi.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi

nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán.

_1. Adatkezelő személye
A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő, és nem vesz igénybe

adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg.

A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra.

_2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás
_2.1 Regisztráció és azzal összefüggő adatkezelés
A Szolgáltatás használata bizonyos körben (azonban nem teljes körűen) regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas

adatok megadása nélkül is lehetséges, a Szolgáltatáson elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban

regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az Üzemeltető egyértelműen jelzi a

kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és

jogszerű nyújtásához és használatához. A kötelezően megadandó adatok elsősorban az alábbiak:

(i)felhasználónév,

(ii)jelszó és

(iii)e-mail cím.

A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti,

hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás tehát a regisztráció vonatkozásában

önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó,

esetenként személyes adatként minősülő adatokat a jelen Nyilatkozat 2.2 pontjában írtak szerint.

A regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló

jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok

törlésre kerülnek. Mindemellett a 7.1 pontban meghatározottak szerint a felhasználó kérheti a regisztrációja, valamint az

ehhez kapcsolódó adatai törlését.

_2.2 Honlap-látogatottsági adatok kezelése
A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a

Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes

adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra az

Üzemeltető szerverén. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a

felhasználó személye azonosítható lenne.

_2.3 „Cookie”-k és „web beacon”-ök elhelyezése, célja
A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható

adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a

felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára

célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen

az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session

cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

(i) beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,

(ii) a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy

funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való

hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen

eset lehet például ha a felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

A fenti célokból az Üzemeltető weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet

be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt

az információt „clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap

minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve

hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő

különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web

bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében. További információ a web beaconökkel kapcsolatban:

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

_3. Az adatkezelés célja
A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:

a Szolgáltatás hatékony nyújtása
a regisztrált felhasználók azonosítása,
a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,
felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű

üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.),
működési problémák elhárítása,
közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit az Üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak

időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.
_4. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései
Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át

harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető

kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor

kerülhet:

(i) A regisztrált felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhető. A regisztrált felhasználók

Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységét a felhasználóneve alapján bárki visszakeresheti. Abból akár személyes adatnak

minősülő következtetések is levonhatóak, mindemellett lehetséges, hogy maga a felhasználó fedi fel saját maga

személyazonosságát személyes azonosítását lehetővé teszi. A felhasználók továbbá elérhetővé tehetik e-mail címüket és más

adataikat a weboldalon.

Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel személyes

adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a felhasználóknak tudatában kell

lenniük azzal, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt az Üzemeltető nem tudja megakadályozni.

(ii) A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető jogosult

felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

(iii) A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az

Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az

ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses

partnert titoktartási kötelezettség terheli.

Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és

saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi

nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

(iv) Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül

elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása

érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

_6. Adatbiztonság
Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem

garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül

megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre.

Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi

jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki.

Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is

felhasználhatják.

A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és

a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való

kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az

adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető

által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

_7. Záró rendelkezések
_7.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat
Felvilágosítás
A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az info {kukac} neu-man {pont}

hu e-mail címen.

Adatmódosítás, adattörlés
A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és

javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el.

A regisztrált felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését vagy adatai

törlését: info {kukac} neu-man {pont} hu.

Jogorvoslat
Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári

bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő

kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

_7.2 Felelősség
Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért

mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat

sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan

hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő

módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás

használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő

felelősségre vonás érdekében.

_7.3 Módosítás
Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított

nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás nyitóoldalán.

_2008. március 27.

Neu-Man Bt.

Szolgáltató

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
English / Angol


Privacy Policy for http://www.platankert.com
The privacy of our visitors to http://www.platankert.com is important to us.

At http://www.platankert.com , we recognize that privacy of your personal information is important. Here is information on what

types of personal information we receive and collect when you use visit http://www.platankert.com, and how we safeguard your

information.  We never sell your personal information to third parties.

Log Files
As with most other websites, we collect and use the data contained in log files.  The information in the log files include 

your IP (internet protocol) address, your ISP (internet service provider, such as Invitel or T-online), the browser you used

to visit our site (such as Internet Explorer or Firefox), the time you visited our site and which pages you visited

throughout our site.

Cookies and Web Beacons
We do use cookies to store information, such as your personal preferences when you visit our site.  This could include only

showing you a popup once in your visit, or the ability to login to some of our features, such as forums.

We also use third party advertisements on http://www.platankert.com to support our site.  Some of these advertisers may use

technology such as cookies and web beacons when they advertise on our site, which will also send these advertisers (such as

Google through the Google AdSense program) information including your IP address, your ISP , the browser you used to visit

our site, and in some cases, whether you have Flash installed.  This is generally used for geotargeting purposes (showing New

York real estate ads to someone in New York, for example) or showing certain ads based on specific sites visited (such as

showing cooking ads to someone who frequents cooking sites).

You can chose to disable or selectively turn off our cookies or third-party cookies in your browser settings, or by managing

preferences in programs such as Norton Internet Security.  However, this can affect how you are able to interact with our

site as well as other websites.  This could include the inability to login to services or programs, such as logging into

forums or accounts.

 
Milyennek álmodta meg a kertjét?
 
Hány éve tervezi, hogy rendbe rakja a kertjét?